Profiteer van de kerstkorting geldig tot 25/12/2023. Gebruik code: XMAS23

Algemene voorwaarden

Voorwaarden (“Voorwaarden”)

Onze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 13/10/2022.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze dienst gebruikt.

 


 

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de hierna omschreven betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze voorwaarden:

 • Filiaal” betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij “zeggenschap” betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die recht geven op stemrecht voor de verkiezing van bestuurders of andere bestuurlijke autoriteit.
 • Account” betekent een unieke account die voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.
 • Bedrijf” (in deze overeenkomst aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar Passacaille Records.
 • Land” verwijst naar België.
 • Apparaat” betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Feedback” betekent feedback, innovaties of suggesties die door U worden verzonden met betrekking tot de kenmerken, prestaties of functies van onze Dienst.
 • Producten” verwijzen naar de producten of artikelen die op de Dienst te koop worden aangeboden.
 • Bestellingen” betekent een verzoek van U om Producten van ons te kopen.
 • Promoties” verwijzen naar wedstrijden, lotingen of andere promoties die via de Dienst worden aangeboden.
 • Dienst” verwijst naar de Website.
 • Algemene Voorwaarden” (ook wel “Voorwaarden” genoemd) betekenen deze Voorwaarden die de volledige overeenkomst tussen U en het Bedrijf vormen met betrekking tot het gebruik van de Service. Deze Voorwaardenovereenkomst is gegenereerd door TermsFeed Terms and Conditions Generator.
 • Sociale mediadienst van derden” betekent alle diensten of inhoud (met inbegrip van gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde worden geleverd en die door de Dienst kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gemaakt.
 • Website” verwijst naar Passacaille Records, toegankelijk via www.passacaille.be
 • U” betekent de persoon die toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, of het bedrijf of de andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, zoals van toepassing.

 


 

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze Service en de overeenkomst tussen U en het Bedrijf. In deze Voorwaarden worden de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Service uiteengezet.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken gaat U akkoord met deze Voorwaarden. Indien U het niet eens bent met enig deel van deze Voorwaarden en Condities dan mag U de Dienst niet betreden.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is tevens afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens wanneer u de Applicatie of de Website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze Dienst gebruikt.

 


 

Gebruikersaccounts

Wanneer U een account bij ons aanmaakt, dient U ons te allen tijde correcte, volledige en actuele informatie te verstrekken. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze dienst.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of handelingen onder uw wachtwoord.

U gaat ermee akkoord Uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van Uw account.

U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet rechtmatig voor gebruik beschikbaar is, een naam of handelsmerk waarop zonder passende toestemming rechten van een andere persoon of entiteit dan U rusten, of een naam die anderszins beledigend, vulgair of obsceen is.

 


 

Producten bestellen

Door het plaatsen van een Bestelling voor Producten via de Dienst, garandeert U dat U wettelijk in staat bent om bindende contracten af te sluiten.

 


 

Uw informatie

Indien U een Bestelling wenst te plaatsen voor Producten die beschikbaar zijn op de Dienst, kan U gevraagd worden bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor Uw Bestelling, waaronder, zonder beperking, Uw naam, Uw e-mail, Uw telefoonnummer, Uw creditcardnummer, de vervaldatum van Uw creditcard, Uw factuuradres en Uw verzendinformatie.

U verklaart en garandeert dat: (i) U het wettelijke recht hebt om een krediet- of debetkaart(en) of andere betalingsmethode(n) te gebruiken in verband met een Bestelling; en dat (ii) de informatie die U ons verstrekt waarheidsgetrouw, correct en volledig is.

Door het verstrekken van dergelijke informatie, verleent U ons het recht om de informatie te verstrekken aan derden die de betalingen verwerken om de voltooiing van Uw bestelling te vergemakkelijken.

 


 

Bestelling annuleren

Wij behouden ons het recht voor Uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Beschikbaarheid van producten
 • Fouten in de beschrijving of prijzen van Producten
 • Fouten in uw bestelling

Wij behouden ons het recht voor Uw bestelling te weigeren of te annuleren indien fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie wordt vermoed.

 


 

Uw rechten om uw bestelling te annuleren

Producten die u koopt kunnen alleen worden geretourneerd of terugbetaald in overeenstemming met deze Voorwaarden.

 


 

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

Wij werken ons aanbod van producten op de dienst voortdurend bij. De producten die beschikbaar zijn op onze dienst kunnen verkeerd geprijsd, onjuist beschreven of niet beschikbaar zijn, en wij kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over onze producten op de dienst en in onze reclame op andere websites.

Wij kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, waaronder prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten, niet garanderen en doen dat ook niet. Wij behouden ons het recht voor informatie te wijzigen of bij te werken en fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

 


 

Prijsbeleid

De Onderneming behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te herzien alvorens een Bestelling te aanvaarden.

De opgegeven prijzen kunnen door het Bedrijf worden herzien na aanvaarding van een Bestelling in geval van een gebeurtenis die van invloed is op de levering, veroorzaakt door overheidsmaatregelen, variatie in douanerechten, hogere verzendkosten, hogere wisselkosten en andere zaken waarover het Bedrijf geen controle heeft. In dat geval heeft U het recht Uw Bestelling te annuleren.

 


 

Betalingen

Betaling kan gebeuren via verschillende betaalmethoden die wij beschikbaar hebben, zoals Visa, MasterCard, Bancontact of online betaalmethoden (bijvoorbeeld PayPal).

Betaalkaarten (creditcards of debetkaarten) zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door Uw kaartuitgever. Indien wij de vereiste autorisatie niet ontvangen, zijn wij niet aansprakelijk voor vertraging of niet-levering van Uw bestelling.

 


 

Promoties

Op alle Promoties die via de Dienst beschikbaar worden gesteld, kunnen regels van toepassing zijn die losstaan van deze Voorwaarden.

Als U deelneemt aan een Promotie, bekijk dan de toepasselijke regels en ons Privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, gelden de Promotieregels.

 


 

Intellectueel eigendom

De Service en de oorspronkelijke inhoud, kenmerken en functionaliteit ervan zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf en zijn licentiegevers.

De Dienst wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel het land als het buitenland.

Onze handelsmerken en handelsimago mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

 


 

Uw feedback aan ons

U draagt alle rechten, aanspraken en belangen in alle Feedback die u aan het Bedrijf verstrekt over. Indien deze overdracht om welke reden dan ook geen effect heeft, stemt u ermee in het Bedrijf een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie te verlenen om deze Feedback zonder beperkingen te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te verspreiden, te wijzigen en te exploiteren.

 


 

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het Bedrijf.

Het Bedrijf heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden U ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die U bezoekt.

 


 

Beëindiging

Wij kunnen Uw Account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien U deze Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging eindigt Uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk. Indien U Uw Account wilt beëindigen, kunt U eenvoudigweg het gebruik van de Dienst staken.

 


 

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die U zou kunnen lijden, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en zijn leveranciers krachtens enige bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U daadwerkelijk via de Service hebt betaald.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, wegens bedrijfsonderbreking, wegens persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de Service, software van derden en/of hardware van derden gebruikt met de Service, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs indien het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien de remedie haar essentiële doel mist.

 


 

“AS IS” en “AS AVAILABLE” Disclaimer

De Service wordt aan U geleverd “ALS ZODANIG” en “ALS BESCHIKBAAR” en met alle fouten en gebreken zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens haar Gelieerde Ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van prestaties, gebruik of handelspraktijken. Zonder beperking van het voorgaande geeft het Bedrijf geen enkele garantie of toezegging, en doet geen enkele toezegging dat de Service aan Uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutloos zal zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het Bedrijf noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie, uitdrukkelijk of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, de servers, de inhoud of e-mails die door of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen van toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze paragraaf worden uiteengezet, worden toegepast voor zover dit volgens de toepasselijke wetgeving uitvoerbaar is.

 


 

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst worden beheerst door de wetten van het Land, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

 


 

Geschillenbeslechting

Indien U een probleem of geschil heeft over de Service, gaat U ermee akkoord eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

 


 

Voor gebruikers uit de Europese Unie (EU)

Als U een consument uit de Europese Unie bent, zult U profiteren van alle dwingende bepalingen van het recht van het land waarin U verblijft.

 


 

Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling te verwezenlijken voor zover dit mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Ontheffing

Behalve zoals hierin bepaald, zal het niet uitoefenen van een recht of het niet nakomen van een verplichting krachtens deze Voorwaarden geen invloed hebben op de mogelijkheid van een partij om dat recht uit te oefenen of die nakoming op een later tijdstip te eisen, noch zal het afstand doen van een inbreuk een afstand doen van een latere inbreuk vormen.

 


 

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door Ons bepaald.

Door onze Dienst te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien U niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Dienst.

 


 

Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen door ons een e-mail te sturen: info@passacaille.be.